Senast uppdaterad: 15 februari 2023

PANTER Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

 • Allmänt

Dessa allmänna villkor utgör en del av Avtalet och är tillämpliga på Tjänsterna som erbjuds av Bolaget till Kunden.

Kunden kan alltid kontakta Bolaget per e-post ([email protected]).

 • Definitioner

Konto” avser det konto som Kunden registrerar och skapar via Appen.

App” eller ”Appen” avser Bolagets mobil- eller webbläsarapplikation som rör Tjänsten.

Funktionerna” avser Appen, Kundens Konto och Tjänsterna tillsammans.

Integritetspolicy” avser Bolagets Integritetspolicy som beskriver hur Bolaget behandlar personuppgifter och som tillhandahålls på https://panter.se/allmanna-villkor/.

 • Avgifter och betalning

Bolaget förbehåller sig rätten att höja priset för Tjänsterna, under förutsättning att Bolaget meddelar Kunden om detta senast trettio dagar innan prishöjningen. Vid prishöjning börjar det nya priset gälla från och med nästkommande Abonnemangsperiod. Om Kunden inte accepterar prishöjningen, har Kunden rätt att säga upp Avtalet senast dagen innan prishöjningen träder i kraft.

Alla priser anges exklusive moms. Kunden ansvarar för mervärdesskatt och andra skatter och avgifter som utgår för Tjänsterna.

Bolaget ska fakturera Kunden månadsvis i efterskott. Kunden ska betala fakturan inom 30 dagar från fakturadatumet.

Vid försenad betalning ska Kunden betala dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635) med tillägg om 5 %. Kunden kommer även debiteras en påminnelseavgift och, i förekommande fall, inkassoavgift.

 • Tjänsternas tillgänglighet, planerade avbrott m m

Tillgängligheten för Tjänsterna ska vara minst 95% på månadsbasis.

Bolaget förbehåller sig rätten att tillfälligt begränsa åtkomsten till hela eller delar av Tjänsterna för att åtgärda tekniska problem eller genomföra planerat underhåll och förbättringsåtgärder. Sådana planerade avbrott ska om möjligt förläggas utanför kontorstid. Kunden ska informeras om planerade avbrott minst sju dagar i förväg.

Om tillgängligheten understiger miniminivån äger Kunden rätt till avdrag på Månadsavgiften i enlighet med nedanstående tabell. Bolaget är inte skyldigt att ersätta Kunden för bristande tillgänglighet utöver nedan angivna rätt till avdrag. Avdrag måste begäras av Kunden senast inom tre (3) månader efter att rätten till avdrag uppstod.

Tillgänglighet

Avdrag

90-95%

10%

85-90%

25%

Lägre än 85%

30%

 • Kundens användning av Förpackningarna och Returkärlen

Förpackningarna och Returkärlen är Bolagets egendom och får inte användas i strid med detta Avtal eller på något sätt som riskerar att påverka Bolagets äganderätt.

Kunden får inte använda Förpackningarna och Returkärlen på någon annan plats än det egna verksamhetsstället och inte heller sälja vidare, hyra ut eller låna ut Förpackningarna och Returkärlen annat än vad som uttryckligen anges i detta Avtal. Kunden får inte heller märka om eller förändra utseendet på Förpackningarna och Returkärlen.

Kunden ansvarar för att vårda Förpackningarna och Returkärlen och får endast använda dem för de syften och under sådana förhållanden som de är avsedda för.

Rätten för Kunden att använda Förpackningarna och Returkärlen upphör vid avtalstidens utgång, varvid Kunden ska återlämna Förpackningarna och Returkärlen till Bolaget till en av Bolaget angiven plats utan avgift.

 • Kundens användning av Funktionerna

Kunden får endast använda Funktionerna för lagliga ändamål och i enlighet med lag, förordningar och föreskrifter. Kunden får endast använda Appen genom de gränssnitt som tillhandahålls av Bolaget och som uttryckligen tillåts enligt Avtalet. Kunden får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot Bolagets, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Kunden åtar sig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som Kunden från tid till annan får av Bolaget. 

Kunden är ansvarig för alla aktiviteter som sker på Kundens Konto. Inloggningsuppgifter till Kundens Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om Kundens Konto med någon tredje part. Om Kunden misstänker att Kundens Konto eller inloggningsuppgifter används av en tredje part ska Kunden kontakta Bolaget omedelbart.

Kunden åtar sig vidare att inte:

 1. förtala, missbruka, trakassera, hota eller på annat sätt kränka tredje parts eller Bolagets juridiska rättigheter;
 2. publicera, posta eller – på annat sätt uttrycka – material eller information som är olämplig, förtalande, kränkande, obscen, pornografisk, rasistisk, uppmuntrande till terrorism, politiskt snedställd, oanständig eller olaglig;
 3. bidra till destruktiva aktiviteter som spridning av virus, skräppost eller annan aktivitet som kan skada Bolaget eller Appen på något sätt;
 4. övervaka Tjänsternas tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet för något konkurrensändamål, vilket till exempel innebär att Kunden samtycker till att inte komma åt Tjänsterna i syfte att utveckla eller driva en konkurrenskraftig produkt eller tjänst eller kopiera Tjänstens funktioner eller användargränssnitt;
 5. använda Appen på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra Bolagets system eller säkerhet eller störa andra användare;
 6. översätta, slå samman, anpassa, variera, ändra eller modifiera, hela eller delar av Appen eller tillåta att någon del av dem kombineras med, eller blir införlivad i andra program, förutom när det är nödvändigt för att använda funktionerna enligt dessa villkor;
 7. demontera, dekompilera, reverse engineer eller skapa härledda verk baserat på hela eller någon del av Appen;
 8. samla in eller skörda all information eller datum från Appen eller Bolagets system eller försöka dekryptera överföringar till eller från servrar som kör Appen; eller
 9. sälja, hyra, underlicensiera, låna ut, tillhandahålla eller på något sätt distribuera resultat som genereras av Appen eller använda tjänsterna för att skapa en konkurrerande tjänst eller produkt.

Om Kunden tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när Kunden skapar sitt Konto har Bolaget rätt att avslå eller ändra Kundens beställning samt att stänga ned Kundens Konto.

 • Kundens eget innehåll

Appen innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som Kunden tillhandahåller (“Innehåll“). Kunden är ansvarig för all distribution och andra åtgärder utförda av Kunden och på Kundens Konto. 

Genom att ladda upp Innehåll till Appen, intygar Kunden att Kunden a) har nödvändiga rättigheter till de uppladdade Innehållet eller b) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller Kundens användande av Innehållet

inte strider mot tillämplig lagstiftning. Bolaget kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Appen på ett sätt som är förenligt med lag. 

Genom att lägga upp Innehåll på Appen, är Kunden medveten om, beroende på Kundens kontoinställningar, att sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra. Bolaget är inte ansvariga för förlust av något Innehåll och Bolaget rekommenderar Kunden att alltid skapa en säkerhetskopia. Bolaget tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som Kunden har skapat.

För att fungera med tredjepartsapplikationer kan Bolaget tillåta leverantörer av tredjepartsapplikationer att få tillgång till innehåll efter behov för att utföra sådana interoperationer. Vid sådana samverkan ska leverantörer av tredjepartsapplikationer alltid vara bundna av ett sekretessavtal.

 • Uppsägning

Bolaget förbehåller sig rätten att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden

 1. bryter mot detta Avtal eller instruktioner som meddelats av Bolaget; eller
 2. använder Appen eller Tjänsterna på något sätt som inte överensstämmer med det avsedda syftet eller på annat sätt är skadligt för Bolaget eller någon tredje person.

Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen till Parternas ovan angivna adresser.

 • Kundens ansvar

Kunden ska ersätta Bolaget för alla skador Bolaget lider på grund av att Kunden eller någon av Kundens anställda, befattningshavare eller uppdragstagare använt Funktionerna i strid med Avtalet.

 • Bolagets ansvar, ansvarsbegräsning

Bolagets ansvar gentemot Kunden är begränsat till direkt skada som orsakats Kunden till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott av Bolaget. Bolagets totala ansvar gentemot Kunden är därtill begränsat till det totala belopp som Kunden har betalat för Tjänsterna enligt Avtalet.

Ibland använder Bolaget tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför Bolagets kontroll och Bolaget är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Bolaget är inte ansvarigt för skador om inte Kunden skriftligen framställt krav till Bolaget snarast, men senast inom tre (3) månader efter att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt skadan, dock senast sex (6) månader från det att skadan inträffade.

 • Omständigheter utanför Bolagets kontroll (force majeure)

Bolaget ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Bolagets kontroll som Bolaget skäligen inte kunde ha räknat med vid Avtalets ingående och vars följder Bolaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inklusive, men inte begränsat till, krig, naturkatastrof, strömavbrott, brand och strejk.

 • Sekretess

Med “Konfidentiell Information” förstås i denna bestämmelse varje uppgift av teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, som någon Part, eller någon Parts anställd, befattningshavare, uppdragstagare eller rådgivare (”Representant”), får del av med anledning av Avtalet eller något förhållande som har samband med Avtalet.

Parterna förbinder sig att under Avtalets löptid och under tre år efter Avtalets upphörande inte för utomstående obehörigen röja information om innehållet i detta Avtal eller Konfidentiell Information om den andra Parten. Detta ska dock inte gälla information som

 1. vid tiden för röjandet var eller därefter blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta Avtal eller annat sekretessåtagande,
 2. ska offentliggöras enligt lag eller beslut av domstol eller annan myndighet, eller
 3. ska offentliggöras enligt reglerad marknads eller handelsplattforms regelverk eller motsvarande.

Parterna förbinder sig vidare att endast använda Konfidentiell Information i den omfattning som är nödvändig för att fullgöra Avtalet och inte på annat sätt, för annat ändamål eller vid annan tidpunkt använda den andra Partens Konfidentiella Information i egen eller annans verksamhet.

Parterna förbinder sig att tillse att var och en av deras Representanter som får del av Konfidentiell Information underrättas om och iakttar sekretess i enlighet med Avtalet.

 • Behandling av personuppgifter

Kunden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Tjänsterna. Kunden bekräftar att Bolaget är personuppgiftsbiträde åt Kunden. 

 • Immateriella rättigheter

Appen ägs och administreras av Bolaget. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella rättigheter som innehas eller används av Bolaget samt de som är inkluderade i Funktionerna (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) tillhör Bolaget eller annan licensgivare och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras eller kopieras av Kunden eller någon annan utan Bolagets skriftliga samtycke.

Kunden får inte oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av Bolagets material, hårdvara, källkoder eller information.

 • Fullständig reglering

Detta Avtal (med dess bilagor) utgör hela avtalet mellan Parterna i alla frågor relaterade till Tjänsterna och ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga avtal och åtaganden mellan Parterna på området. Alla överenskomna ändringar av detta Avtal ska ske skriftligen.

 • Överlåtelse

Kunden har rätt att överlåta rättigheter, skyldigheter eller förmåner enligt Avtalet endast med Bolagets föregående skriftliga medgivande. Bolaget har alltid rätt att överlåta rättigheter, skyldigheter eller förmåner enligt Avtalet.

 • Tillämplig lag och tvister

Detta Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av svensk domstol.